ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาเเต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

 


ขอความร่วมมือรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

   

พ.ศ. ๒๕๖๑          พ.ศ. ๒๕๖๒

 


ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี

IMG_7703

 

นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการเปิดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรังโดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอุดร ตันดิสุนทร ผู้ทรงคุณฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :