สำนักงาน ก.ก.ถ. ขอความร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจการบริหารจัดการขยะของ อปท. ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. ที่ www.odloc.go.th หัวข้อ “ระบบงาน” และเลือกที่ “ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล” โดยใช้งานในส่วน “แบบสำรวจ” และส่งข้อมูลผ่านทางระบบดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการขยะของ อปท. นำเสนอ ก.ก.ถ. และรัฐบาลต่อไป

กำหนดการประชุม


 

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอนรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ความรู้ เรื่องแนวทางหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัล

United Nations Public Service Awards (UNPSA) ปี ค.ศ. ๒๐๑๗

“ตัวอย่างโครงการที่ส่งสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ รอบสุดท้าย

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ ผู้แทนอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ก.ถ. นำโดยนายพิชัย ชัยสัมฤทธิ์โชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายพิชัย ชัยสัมฤทธิ์โชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ก.ถ. พร้อมด้วยนายวิชิตร์ แสงทองล้วน และพันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ณ เทศบาล นครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางประภาศรี บุญวิเศษ ผต.นร. เขตตรวจราชการที่ ๑๕ พร้อมด้วยนายมานะ บุญยะโภคา ผอ. ส่วนนิติการ สำนักงาน ก.ก.ถ. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ และนายแสวง บุญรักศิลป์ อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ณ เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมี สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ. สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นประธานการประชุม

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา เป็นประธานการประชุม

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :