ผลการประเมินตนเองระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ ๓


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”

ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบรรยายพิเศษ

IMG_7703

 

วันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดยนางสาวญาติกา นิธิธีราพร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีนายชาตรี อยู่ประเสริฐ ผู้แทนจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

IMG_7703

 

วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๖ ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีผู้แทน คือ นายพหล เก้าเอี้ยน เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ จากกระทรวงการคลัง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดยนายมานะ บุญยะโภคา ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

IMG_7703

 

วันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๖ ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีผู้แทน คือ นายพหล เก้าเอี้ยน เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ จากกระทรวงการคลัง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดยนายมานะ บุญยะโภคา ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

IMG_7703

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล นำโดยนายวราวุธ กุลสิงห์ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดย นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ และนายชยุต อุดมเวชชวกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามภารกิจการดูแลบำรุงรักษาถนน และภารกิจการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

IMG_7703

 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล นำโดยนายวราวุธ กุลสิงห์ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดย นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ และนายชยุต อุดมเวชชวกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                                              ระเบียบวาระการประชุม

                                           คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

                                                                ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.

                                                                       ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                                                        ดาวน์โหลด


 

                                                                ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ 

                                                                                                                       ดาวน์โหลด