นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” ครั้งที่ ๑


ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


องค์ความรู้ เรื่องแนวทางหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัล

United Nations Public Service Awards (UNPSA) ปี ค.ศ. ๒๐๑๗


ตัวอย่างโครงการที่ส่งสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ รอบสุดท้าย


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานกาประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา ก.ก.ถ. มอบหมายให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เข้าร่วมประชุมแทน และ ผช.ปนร. รกท. ผอ.สกถ. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง

IMG_7703

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ๒ ชั้น ๙ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี”

IMG_7703

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรีและสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมการประชุม The 2017 UN Public Service Forum and Awards Ceremony ณ The World Forum กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานกาประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) ที่ปรึกษา ก.ก.ถ. เข้าร่วมประชุม และ ผอ.สกถ. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :