ผลการประเมินตนเองระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ ๓

หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

IMG_7703

ดาวน์โหลด


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”

ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :

IMG_7703

 

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร.ปนร. (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของ อปท. จำนวน ๑๐ แห่ง ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ๒๐๑๖/๒๐๑๗ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ร.ปนร. ได้รับมอบหมายจาก ปนร. (ที่ปรึกษา ก.ก.ถ.) เข้าร่วมประชุม และนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานการประชุมการกำหนดสัดส่วนรายได้และเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน การประชุม คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ และพลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมฯ

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                                   สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                           หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                               ดาวน์โหลด


                                                ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                   เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ 

                                                                                                                ดาวน์โหลด