ประกาศผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 


โครงการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด


ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ขอความร่วมมือรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

   

พ.ศ. ๒๕๖๑          พ.ศ. ๒๕๖๒

 ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดยมี

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาการถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :