สำนักงาน ก.ก.ถ. ขอความร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจการบริหารจัดการขยะของ อปท. ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. ที่ www.odloc.go.th หัวข้อ “ระบบงาน” และเลือกที่ “ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล” โดยใช้งานในส่วน “แบบสำรวจ” และส่งข้อมูลผ่านทางระบบดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการขยะของ อปท. นำเสนอ ก.ก.ถ. และรัฐบาลต่อไป

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารรักตะกนิษฐ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วีดีทัศน์เเละเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Symposium ) เพื่อเผยเเพร่ผลงานของ อปท.

ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ความรู้ เรื่องแนวทางหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัล

United Nations Public Service Awards (UNPSA) ปี ค.ศ. ๒๐๑๗

รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานผลการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจ และสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุม

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมี ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๖๐ โดยมี นายบุญเลิศ น้อมสิน เป็นประธานการประชุม

IMG_7703

 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดประชุมทางวิชาการ (Symposium) เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๔ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                                 สำนักงาน ก.ก.ถ.

                 ขอความร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจการบริหารจัดการขยะของ อปท.

   ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. ที่ www.odloc.go.th หัวข้อ "ระบบงาน" และเลือกที่ "ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล"

                     โดยใช้งานในส่วน "แบบสำรวจ" และส่งข้อมูลผ่านทางระบบดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก.ถ.

                                                                            ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

                                          เพื่อจะได้ประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการขยะของ อปท. นำเสนอ ก.ก.ถ. และรัฐบาลต่อไป (ก.ก.ถ.)

                                                                 รายละเอียด คลิก