รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอนรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.๒๕๖๐

วีดีทัศน์เเละเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Symposium ) เพื่อเผยเเพร่ผลงานของ อปท.

ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ความรู้ เรื่องแนวทางหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัล

United Nations Public Service Awards (UNPSA) ปี ค.ศ. ๒๐๑๗

รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานผลการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจ และสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการสัมมนาวิชาการบริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ เป็นประธานการประชุม

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการใช้ระบบงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สกถ. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ โรงแรมวังคำ อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ก.ถ. ร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ในประเด็นเสวนา เรื่อง “รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี”

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ สำนักงาน ก.ก.ถ. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                             กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการ

                                    เรื่อง "บริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น"

                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

                                ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร