สำนักงาน ก.ก.ถ. ขอความร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจการบริหารจัดการขยะของ อปท. ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. ที่ www.odloc.go.th หัวข้อ “ระบบงาน” และเลือกที่ “ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล” โดยใช้งานในส่วน “แบบสำรวจ” และส่งข้อมูลผ่านทางระบบดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการขยะของ อปท. นำเสนอ ก.ก.ถ. และรัฐบาลต่อไป

วีดีทัศน์พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารรักตะกนิษฐ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.๒๕๖๐

วีดีทัศน์เเละเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Symposium ) เพื่อเผยเเพร่ผลงานของ อปท.

ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ความรู้ เรื่องแนวทางหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัล

United Nations Public Service Awards (UNPSA) ปี ค.ศ. ๒๐๑๗

รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานผลการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจ และสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๕ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสกล จันทรักษ์ เป็นประธานเปิดงาน

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี

IMG_7703

 

วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบผลงานของ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Long List รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2017 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                                 สำนักงาน ก.ก.ถ.

                 ขอความร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจการบริหารจัดการขยะของ อปท.

   ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. ที่ www.odloc.go.th หัวข้อ "ระบบงาน" และเลือกที่ "ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล"

                     โดยใช้งานในส่วน "แบบสำรวจ" และส่งข้อมูลผ่านทางระบบดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก.ถ.

                                                                            ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

                                          เพื่อจะได้ประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการขยะของ อปท. นำเสนอ ก.ก.ถ. และรัฐบาลต่อไป (ก.ก.ถ.)

                                                                 รายละเอียด คลิก