กรอกข้อมูลในแบบติดตามฯ ดังกล่าว ระหว่าง วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด


เอกสารเผยแพร่
“ รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “


ขอความร่วมมือรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


        ไฟล์นำเสนอระบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

ดาวน์โหลด


ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมการโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้วัดเป็นศูนย์กลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธทีี่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธทีี่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                        ระเบียบวาระการประชุม

        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                             ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

                                                     วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                                 ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                   เอกสารการประชุม ดาวน์โหลด