โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมภารกิจป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.ศาตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นรางวัลลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รมต.นร. เป็นประธานการประชุมการเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีเเห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :