การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑***

 

“สำรองที่นั่งประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ”

***สำรองที่นั่งได้ อปท. ละ ๒ ท่าน***

— คลิก สำรองที่นั่ง —

 

“ตัวอย่างผลงานฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามแนวทางตอบคำถามรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี ที่ได้รับรางวัล UNPSA 2017”

ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานกาiประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยมี

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยมี

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ุผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :