โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน


การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑***

“ตัวอย่างผลงานฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามแนวทางตอบคำถามรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี ที่ได้รับรางวัล UNPSA 2017”

ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ุ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง เเละงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :