ผลการคัดเลือกรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 


เอกสารเผยแพร่
“ รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “


ขอความร่วมมือรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


        ไฟล์นำเสนอระบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

ดาวน์โหลด


ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันอังคารทีี่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รศ. วีระศักดิ์ เครือทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณกรรมการการกระยอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์พิเศษสมชัยฤชุพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญาชาการ ทำเนียบรัฐบาล