ผลการประเมินตนเองระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ ๓

แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

IMG_7703

ดาวน์โหลด


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “พัฒนาการกระจายอำนาจในทศวรรษที่ผ่านมาและทิศทางการกระจายอำนาจในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยกำหนดจัดการอบรม จำนวน ๒ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน เพื่อ

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ โดยมี ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) ร่วมเป็นอนุกรรมการ และ ผอ.สนก (นายมานะ บุญยะโภคา) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่องดังนี้

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมชลจันทร์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ประชุมจากส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนราชการ การประปาส่วนภูมิภาค นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จำนวน ๑๕๐ คน และมอบหมายนโยบาย

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดึที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดการอบรม จำนวน ๒ วัน ได้แก่ วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

IMG_7703

 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมชาร์ ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน เพื่อ

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

            สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

  

  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของ อปท.

                                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  โรงแรมรอยัล ซิตี้  กรุงเทพมหานคร  คลิกที่นี่

                                                                                                   เอกสารประกอบการอบรม  ดาวน์โหลด