วีดีทัศน์พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หนังสือที่ระลึกพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ผลการคัดเลือก อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพข่าวการประชุม ฯ

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

นางสาวพิมพ์ใจ บัวเกิด

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ เป็นประธานในการประชุมฯ

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมฯ

IMG_7703

 

วันนี้ (๒๗ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อม

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี

IMG_7703

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานกาประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา ก.ก.ถ. มอบหมายให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เข้าร่วมประชุมแทน และ ผช.ปนร. รกท. ผอ.สกถ. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :