ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๑ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประกอบ วงค์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

IMG_7703

 

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรุศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้อง Phoenix Ballroom Impact Exhibition Center เมืองทองธานี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :