ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๔


การสมัครเพื่อขอรับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

***เปิดรับสมัครถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔***

……….


แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลของ อปท. ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 


เอกสารประกอบการประชุม 

โครงการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ณ

IMG_7703

 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี” ณ

IMG_7703

 

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ “Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พลิกโฉมฐานรากสังคมไทยด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น” ณ

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกยน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :