กรอกข้อมูลในแบบติดตามฯ ดังกล่าว ระหว่าง วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 

เอกสารเผยแพร่
“ รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “


ขอความร่วมมือรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


       

ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ เป็นประธาน การประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกถ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเมาท์เทน บีช อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส รกท.ผอ.สกถ. กล่าวต้อนรับ

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สกถ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรการนต์ ผอ.สบร. กล่าวต้อนรับ

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกถ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิฑรู เอี่ยมโอภาาส รกท. ผอ.สกถ. กล่าวต้อนรับ

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :