การสมัครเพื่อขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 


ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาเเต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

 


ขอความร่วมมือรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

                

                                                           พ.ศ. ๒๕๖๑                          พ.ศ. ๒๕๖๒

 


ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สปน. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” โดยมีปนร. (นายธีรภัทร ประยูรสิทธ)ิ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สปน. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” โดยมีปนร. (นายธีรภัทร ประยูรสิทธ)ิ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ในการนี้ ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้บรรยายพิเศษเรื่อง

IMG_7703

 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมี

IMG_7703

 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :