โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

“ตัวอย่างผลงานฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามแนวทางตอบคำถามรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี ที่ได้รับรางวัล UNPSA 2017”

ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจเป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจเเละสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง เเละงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเเก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี

IMG_7703

 

สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สกถ. ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

                                     ระเบียบวาระการประชุม

   คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

          ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                                   ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม  ดาวน์โหลดเอกสาร         

                                                   ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 (4.4 เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร