พิธีมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ร.ปนร. (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานการประชุม และ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจฯ (นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

IMG_7703

 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดยนายมานะ บุญยะโภคา ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และ และนางสาวญาติกา นิธิธีราพร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และผู้แทนคณะอนุกรรมการ ด้านการติดตามและประเมินผล ศาสตราจารย์อัมพร ธำรงลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาการบริหารจัดการขยะของ อบจ. เชียงใหม่

IMG_7703

 

วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดยนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการส่วนนโยบาย และแผนการกระจายอำนาจ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี นิติกรชำนาญการ และผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้แทนสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

IMG_7703

 

วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดยนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ และนายชยุต อุดมเวชชวกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ.. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุม และ ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ

IMG_7703

 

วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดยนายมานะ บุญยะโภคา ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและนิติการ และนายชยุต อุดมเวชชวกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

IMG_7703

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน ๓๗ แห่ง ที่ได้รับรางวัล ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) กล่าวรายงาน

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

 


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :


: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ ๓

         เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ ครบถ้วนและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าดูรายงานผลการประเมินตนเองได้

                              ตามคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้

                            ดาวน์โหลดเอกสาร


                         สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้กำหนดให้มีการนำเทปบันทึกภาพงานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

                         ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

                         มาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ (NBT)

                         ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐  – ๑๑.๐๐ น.