ผลการประเมินตนเองระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ ๓

แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

IMG_7703

ดาวน์โหลด


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ โดยมี

IMG_7703

 

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อศึกษาและพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) ที่ปรึกษา ก.ก.ถ. เข้าร่วมประชุม และ ผอ.สกถ. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน

IMG_7703

 

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ุ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการพิจารณเรื่อง

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ุ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การทบทวนร่างกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

            สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                       

         สำนักงาน ก.ก.ถ. ขอความอนุเคราะห์ อปท. จัดส่งข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามแบบฟอร์มฯ ในรูปแบบเอกสาร นั้น  

ส่งให้ รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ ๔๖ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

                                 หรือจัดส่งทางอีเมล์  weerasak.k@chula.ac.th หรือ chonnupong.p@gmail.com ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม 2559

                                   ***แบบฟอร์มดังกล่าวยังไม่มีการเปิดให้กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์***

                                                    ๑. หนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

                                                                                     - องค์การบริหารส่วนจังหวัด     ดาวน์โหลด 

                                                                                     - เทศบาล                            ดาวน์โหลด

                                                                                     - องค์การบริหารส่วนตำบล       ดาวน์โหลด

                                                                                     - กรุงเทพมหานคร                 ดาวน์โหลด   

                                                                                     - เมืองพัทยา                        ดาวน์โหลด                                                                                                  

                                                    ๒. คู่มือการใช้งานระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล       ดาวน์โหลด