การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาเเต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

 


ขอความร่วมมือรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

                

                                                           พ.ศ. ๒๕๖๑                          พ.ศ. ๒๕๖๒

 


ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

นพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม เเละ ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สปน. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” โดยมีปนร. (นายธีรภัทร ประยูรสิทธ)ิ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :