ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาเเต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

เอกสารเผยแพร่
“ รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “


ขอความร่วมมือรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ไฟล์นำเสนอระบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

ดาวน์โหลด


ภาพข่าวการประชุม ฯ

: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :


IMG_7703

 

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓–๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์

IMG_7703

 

วันพฤหัสที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

IMG_7703

 

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :