ผลการประเมินตนเองระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ ๓

แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

โครงการ Thailand Local Government Summit ๒๐๑๖

IMG_7703

หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

IMG_7703

ดาวน์โหลด


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :

: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :

IMG_7703

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง ๔ /๒๕๕๙ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ประธานอนุกรรมการฯ ได้มีการกำหนดประชุมพิจารณาเรื่อง

IMG_7703

 

วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๕๙) ศ.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับ อปท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดย

IMG_7703

 

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร.ปนร. (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของ อปท. จำนวน ๑๐ แห่ง ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ๒๐๑๖/๒๐๑๗ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ร.ปนร. ได้รับมอบหมายจาก ปนร. (ที่ปรึกษา ก.ก.ถ.) เข้าร่วมประชุม และนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมี

IMG_7703

 

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

IMG_7703

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี

 

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                                   สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                           หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                               ดาวน์โหลด


                                                ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                   เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ 

                                                                                                                ดาวน์โหลด